Project Description

לקוח: מפעל דשנים וחומרים כימיים בע"מ, מקבוצת כימיקלים לישראל בע"מ (כי"ל).
אפליקציה: נפה (Rotex screen)

"דשנים וחומרים" מייבאת חומרי דישון, שעוברים בדיקה, הפרדה, סינון ואריזה לפני הפצתם ללקוחות. בעבר נעשה תהליך הניפוי במפעל על ידי שימוש בנפות ישנות ביותר, ולכן עלה צורך מצד המפעל להחליפן בנפות חדשות ועילות יותר. אחד השימושים של הנפות חייב הפרדה לשלוש פרקציות סינון – אחת עבור חלקיקי המוצר, שניה עבור החלקיקים הקטנים מהמוצר ושלישית עבור החלקיקים הגדולים מהמוצר.

בכדי לשמור על תקני התפעול הגבוהים, היה חיוני במקרה זה לאתר ספק יחיד שיוכל לענות על כל הצרכים והדרישות של תהליכי הניפוי של דשנים. לכן, החליטה לירנקו להציע את הנפות של Rotex, אנגליה, כפתרון עבור כל קווי הייצור. במפעל כדשנים חשו בטחון רב בנוגע לשיתוף הפעולה עם Rotex, וזאת בשל ניסיונה העשיר ומומחיותה של החברה בייצור נפות לדשנים. במקרה זה נדרשה גם נפה עם שני סיפונים, לצורך ניפוי שלושת סוגי החלקיקים ועמידה בדרישות ההספק הגבוהות.

הבחירה בנפה של Rotex הקנתה ללקוח אינספור יתרונות, המשמשים כציוני דרך מרכזיים בתכנית המודרניזציה של המפעל והמבטיחים התקדמות בצעדים גדולים:

  • הודות לתנועה הג'יירוסקופית הייחודית של נפות Rotex, השונה מתנועות הסיבוב של נפות קונבנציונליות, ההטיה של הנפה קטנה בצורה משמעותית, והיא  מגדילה לכן את דיוק החיתוך של המוצר. הדיוק בחיתוך, מצדו, מעלה את איכות המוצר ומפחית את הפסדי הייצור שלו.
  • הנפה נמוכה, ומשום כך מאפשרת ניצול יעיל של המרחב שבאזור ההתקנה ועומדת במגבלות המתקן.
  • הנפה מורכבת בהתקן מבודד שמונע העברת ויברציות למבנה של המפעל.
  • הנפה צורכת כמות אנרגיה מועטה ביותר.